Privacy Statement

Voor deze site is de onderstaande privacy statement en Algemene Verordening Persoonsgegevens van toepassing:

PRIVACYVERKLARING VAN HENGELSPORTVERENIGING AMEIDE
Hengelsportvereniging Ameide is gevestigd te Ameide en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40321203. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Hengelsportvereniging Ameide verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Hengelsportvereniging Ameide verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a.aangemeld bent als lid van bovengenoemde vereniging ;
b.deelneemt aan wedstrijden of evenementen e.d.

1.2Hengelsportvereniging Ameide verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a.voorletters en naam;
b.geboortedatum;
c.adres;
d.e-mailadres;
e.telefoonnummer;
f.leeftijd;
g.geslacht;
h.het lidmaatschap(snummer) van Hengelsportvereniging Ameide;
i.en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.)

1.3 Hengelsportvereniging Ameide kan deze gegevens gebruiken voor:

•het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
•voorlichting (informatievoorziening), zoals het bekendmaken van uitslagen van de door ons georganiseerde wedstrijden;


2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Hengelsportvereniging Ameide via telefoonnummer 06 – 53 20 60 48 of per e-mail: secretariaat@hsvameide.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop Hengelsportvereniging Ameide persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die Hengelsportvereniging Ameide met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Hengelsportvereniging Ameide.


3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1Hengelsportvereniging Ameide zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2Hengelsportvereniging Ameide treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.

4.DERDEN

4.1Hengelsportvereniging Ameide kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

•verwerkers van Hengelsportvereniging Ameide (voor de uitvoering van de dienstverlening);
•personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2Hengelsportvereniging Ameide verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Hengelsportvereniging Ameide daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5.WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Ameide, april 2018


Algemene Verordening Gegevensbescherming
Onderstaand wordt beschreven waar en tot welk doel, deze gegevens worden bewaard en wie er toegang heeft tot deze bestanden

1)Het totale ledenbestand wordt bewaard, bewerkt via digitaal HSV Leden (ledenadministratie Sportvisserij Nederland)
2)Het bestand wordt gedownload in een Excel bestand. Dit excel bestand wordt enkel en alleen gebruikt voor het uitreiken van de Vispas.
3)De emailadressen worden gebruikt voor het zenden van berichten, zoals uitslagen van wedstrijden, uitnodigingen voor de Algemene Ledenvergadering, wedstrijden en afhalen van de vispas en aanmaningen.
4)De telefoonnummers zoals die bekend zijn in de Ledenadministratie zullen alleen gebruikt worden voor verenigingsdoeleinden, bijv. vragen voor vrijwilligerswerk.
5)Dit bestand wordt bewaard op de laptop van secretaris/penningmeester/ledenadministrateur, de heer J.A. Stuurman.
6)Zijn laptop is beveiligd middels een wachtwoord.
7)Het excel ledenbestand is wel inzichtbaar, maar kan niet door derden worden bewerkt omdat het bestand beveiligd met een wachtwoord. Dit wachtwoord is alleen bekend bij eerder genoemd persoon.

Ameide, april 2018